Vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø så langt det er praktisk mulig. Vårt KS/HMS-system er omfattende og i aktivt bruk, systemet inneholder retningslinjer for helse-, miljø- og sikkerhet, samt gode rutiner for kvalitetssikring. Sammen med en kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte, og en moderne maskinpark, står vi godt rustet til å ivareta våre kunders behov. Vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen og arbeidskulturen hos oss oppmuntrer til at sikkerhetsspørsmål drøftes åpent. Nye ansatte kan føle seg trygge på at de kommer inn i et meget sikkerhetsbevisst miljø, alt arbeid skal utføres sikkert, slik at våre ansatte kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Systematisk HMS-arbeid er selve grunnlaget for et godt arbeidsmiljøarbeid. Vi bruker MEF (maskinentreprenørenes forbund) KS/HMS system, et system som er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter og et ledd i MEFs satsing på kvalitet i anleggsbransjen. Systemet er dynamisk og blir kontinuerlig vedlikeholdt og oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under. HMS opplæring på alle nivå i selskapet er høyt prioritert. Uten en positiv holdning og aktiv deltakelse fra den enkelte arbeidstaker i det daglige arbeid, vil selskapet ikke lykkes i å nå de HMS mål som er satt.

Vår virksomhet er knyttet til en bedriftshelsetjeneste for å sikre, overvåke og trygge våre ansatte i deres hverdag. Ved behov vil vår bedriftshelsetjeneste også gjelde våre underentreprenører. Dersom det ved kontroll blir avdekket uakseptable forhold hos en UE vil det bli iverksatt tiltak umiddelbart. Vi har et Arbeidsmiljøutvalg som sørger for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. I utvalgene er både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden likt representert og skal bl.a. vurdere behov for endringer som er til det beste for alle.

Kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og oppfølging er viktige stikkord i HMS-arbeidet. Vi har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeidet en grundig beredskapsplan slik at vi er godt rustet til å overvåke, samt iverksette de tiltak som er nødvendige i enhver situasjon.

Vi har et stort fokus på rapportering av avvik og bruker denne informasjonen til kontinuerlig forbedring, våre ledere har i tillegg god faglig tyngde og sørger for kvalitetssikring i alle ledd. Resultatet av dette er at vi har et svært godt omdømme i utførte arbeider på våre prosjekter.